Tvarus vystymas

VMG GRUPĖS ĮMONIŲ APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

 

VMG grupė kurdama pasaulinius efektyvius aplinką tausojančius sprendimus patogiam gyvenimui, savo veiklą vykdo atsižvelgdama į suinteresuotų šalių lūkesčius, tausodama aplinką, užtikrindama darbuotojų sveikatą ir saugą jų darbo vietoje, saugodama nuosavybę bei įmonių grupės įvaizdį. VMG grupė įsipareigoja:

• siekti etiškos, atsakingos ir tvarios plėtros;
• užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi bei tenkinti suinteresuotų šalių lūkesčius, susijusius su aplinkos apsauga bei darbuotojų sveikata ir sauga;
• vystyti gamybos procesus tausojant aplinką, diegiant žiedinius procesus ir pažangiausias technologijas, mažinti poveikį klimato kaitai ir užkertant kelią bet kokiai taršai, ypatingą dėmesį skiriant oro taršos, nuotekų ir atliekų kiekio bei gamtinių ir energetinių išteklių naudojimo intensyvumo mažinimui;
• gerinti darbo sąlygas šalinant pavojus ir mažinant rizikas darbe, nuolat tobulinant rizikos vertinimo ir profesinių susirgimų, nelaimingų atsitikimų bei kitų incidentų prevencijos metodus, įgyvendinant sprendimus ergonomikos srityje, užtikrinti nelaimingų atsitikimų mažinimą bei tinkamą pasirengimą ekstremalioms situacijoms siekiant apsaugoti visus darbuotojus, rangovus ir lankytojus nuo galimų susižeidimų ir sveikatos sutrikimų;
• įtraukti darbuotojus užtikrinant aktyvų dalyvavimą priimant, įgyvendinant ir tobulinant sprendinius darbuotojų sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos klausimais;
• nuolat tobulinti technologijas, verslo procesų efektyvumą, sprendinius, optimizuojant procesus ir jų valdymą siekiant didžiausios naudos klientams, darbuotojams ir aplinkai;
• tobulinti ir palaikyti vadybos sistemą, atitinkančią EN ISO 14001:2015 ir EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus, didinti jos veikimo rezultatyvumą, reguliariai vertinti vadybos sistemos tinkamumą, adekvatumą, rezultatyvumą;
• nuolat tobulėti, mokytis, palaikyti naujoves, skatinti saugų elgesį, įsitraukimą bei orientaciją į sėkmę.

Atsakomybė už sėkmingą šios politikos įgyvendinimą tenka visiems VMG grupės darbuotojams.

 

Efektyvus žaliavų panaudojimas mažinant poveikį aplinkai bei suteikiant švarias ir saugias darbo sąlygas darbuotojams – vienas iš VMG grupės valdomų įmonių prioritetų.

VMG grupės 2022 m. tvarios veiklos ataskaitahttps://vmg.eu/doclib/cbecvcf6lbm2kzmxbssx7z5z844bs6kh