Tvarus vystymas

Vienas svarbiausių VMG grupės tikslų – savo veiklą organizuoti taip, kad būtų maksimaliai sumažinamas neigiamas poveikis aplinkai. Taikydamos taršos prevencijos priemones, VMG grupės valdomos įmonės sistemingai vykdo taršos stebėseną bei nuolatinę kontrolę. Tenkindami užsakovų poreikius, užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir ekologiškumą, mes įsipareigojame:

  • laikytis aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių reikalavimų;
  • laikytis teisinių reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti, racionaliai ir taupiai naudoti gamtos išteklius;
  • skirti reikalingus resursus esamiems aplinkos apsaugos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
  • į aplinkos apsaugos veiklos įgyvendinimą įtraukti visus VMG grupės darbuotojus;
  • atliekant darbus, naudoti medžiagas, darančias mažesnį poveikį aplinkai;
  • atsiradus galimybei, naudoti naujas, švaresnes gamybos technologijas;
  • veikloje naudoti technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo;
  • organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių (neatsikuriančių) gamtos išteklių naudojimo sistemą, mažinti atliekas bei organizuoti jų antrinį panaudojimą;

Efektyvus žaliavų panaudojimas mažinant poveikį aplinkai bei suteikiant švarias ir saugias darbo sąlygas darbuotojams – vienas iš VMG grupės valdomų įmonių prioritetų. VMG grupės 2019 m. tvarios veiklos ataskaita: https://vmg.eu/lt/doclib/2k8pdmfjfhbewe813j8srry7uuvsxwjv